NAFF / Neum Animated Film Festival
Kontakt / Neum Animated Film Festivala
Studio Neum - Stepenište agava 8. 88390 Neum, Bosna i Hercegovina
KAN Klub Animatora Neretva - Maršala Tita 187, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: + 387 36 880 320, Mobitel: + 387 63 350 149, email: naff.neum@gmail.comNaff | Facebook
Naff | Instagram

Pravilnik i prijavnica Naff 2020
Online prijavnica Naff 2020
 
 Neum Animated Film Festival is Copyright © 2006 - 2018 Studio Neum. All rights reserved. This site is powered by GCR production.